Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Det skriftliga anställningsbeviset som försvann

 

Krönika

___________________________________________________________________________________

I veckan hörde vi talas om en arbetstagare som inte hade fått ett skriftligt anställningsbevis eller skriftlig information om de viktigaste villkoren i sin anställning. Han hade arbetat åt ett privat bolag i nästan ett år. Han studerade även juridik vid sidan av sin anställning och bad sin arbetsgivare om skriftlig information. Eftersom han inte tidigare fått någon information krävde han även ett skadestånd för brott mot 6c LAS (se nedan).

Arbetsgivaren återkom med ett anställningsbevis med information som inte uppfyllde föreskrifterna i 6 c § LAS och arbetstagaren fick återigen meddela arbetsgivaren sina egna rättigheter. Arbetsgivaren kände dock inte till dessa.

Arbetsgivaren hade kunnat undvika skadestånd och dessutom troligen fått en nöjdare medarbetare. Såväl arbetstagare och arbetsgivare förväntas ju följa lagen.

Av 6 c § LAS framgår följande:

6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

3 a. vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

3 b. vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

3 c. vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

 

De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.

 

I Rätt Arbetsrätt kan arbetsgivare läsa mer om vilken information en arbetstagare har rätt till. Det finns även tydliga mallar för upprättande av avtal. Det möjliggör att man göra rätt från början och undviker skadeståndsanspråk.